Nyfiken på miljöarbetet på Kvarnholmen?

Kvarnholmen har en lång industrihistoria, här etablerade sig industrin redan innan 1870-talet. Det har gett Kvarnholmen sin omistliga karaktär men har även lämnat en del föroreningar och avfall efter sig – ett arv som nu tas om hand i och med att bostäder byggs här.

I denna artikel kan du läsa mer om hur vi bedriver miljöarbetet och vilka områden som håller på eller ska till att saneras.

Enligt länsstyrelsen finns det idag över 8 500 misstänkt förorenade områden i Stockholms län. Det rör sig om platser där man misstänker att föroreningar kan förekomma och som måste utredas innan man till exempel ändrar markens användning. Miljöinventering och efterföljande sanering har därför blivit en naturlig del i de flesta större byggprojekten i Stockholm

Lång industrihistoria

De goda hamnförutsättningarna och det korta avståndet från stadskärnan ledde till att industrin etablerade sig tidigt på Kvarnholmen och Finnboda. Redan 1621 etablerades Gäddvikens Bäckbruk här, 1871 tillkom superfosfatfabriken med tillhörande svavelsyrefabrik och sedan 1900-talets mitt har hantering av petroleumprodukter skett vid kajerna mot Svindersviken. Olja, diesel, bensin och andra kemikalier har fram till början på 2000-talet lagrats i cisterner förlagda ovan mark och i utsprängda bergrum.

Industriarvet

Efter att KF avvecklade sin verksamhet på Kvarnholmen på 90-talet började de titta på förutsättningarna för att utveckla området till en ny stadsdel med nya bostäder och arbetsplatser. Ett led i arbetet var att undersöka industrins påverkan på miljön.

Stegvisa undersökningarUndersökningarna gör stegvist mer detaljerade.

Det arbete som länsstyrelsen, kommunen och vi som fastighetsägare gör för att kartlägga misstänkta föroreningar är något av ett detektivarbete, i synnerhet när föroreningarna är så gamla som här på Kvarnholmen.

Det handlar dels om att gå igenom historiska arkiv, tidigare miljötekniska undersökningar – om dessa gjorts – och sedan avgöra om och var nya undersökningar och provtagningar av mark och vatten ska göras. Allt detta för att inventera eventuella föroreningar, möjligheter till efterbehandling och kostnader kopplade till saneringsarbetet.

Utredningarna görs stegvis och inleds med en översiktlig undersökning för att ta reda på om området innehåller föroreningar som måste tas om hand. Om så är fallet, görs mer detaljerade undersökningar för att bedöma typ av förorening och utbredning innan man tittar på olika åtgärdsalternativ. Valet av åtgärd beror på förorening, lokala förutsättningar samt hur marken är tänkt att användas i framtiden.

Samråd med tillsynsmyndighet

På Kvarnholmen har miljöarbetet pågått sedan 2009 i Kuabs regi med Nacka kommuns miljöenhet som tillsynsmyndighet.

Kuab tar fram utredningar, föreslår mål, metoder och åtgärder. Miljöenheten beslutar sedan om vilka åtgärder och vilka metoder som ska användas för att uppnå målen. I samband med saneringar upprättas kontrollprogram för att i efterhand kunna säkerställa att de uppnådda saneringsmålen hålls även i framtiden. Kuab har täta kontakter med Nacka kommun under hela processen.

Miljöarbete på Kvarnholmen görs med det tydliga målet att det inte ska finnas risk för miljön eller hälsan för dem som bor eller vistas på Kvarnholmen varken för vuxna, barn eller djur. Kuabs miljöarbete ska minst följa eller överträffa miljölagar, föreskrifter och andra krav som vi berörs av i allt miljöarbete.

Kvarnholmen är en fantastisk plats och det är självklart för oss att Kvarnholmen ska vara en trygg plats att bo på – idag och i framtiden.

Mer information hittar du här:

Nacka kommun

Länsstyrelsen 

Naturvårdsverket

Har du frågor kring miljöarbetet på Kvarnholmen kan du kontakta:

Göran Nilsson,
Miljöansvarig, KUAB
E-post: goran.nilsson@faveo.se

Assi Abdel-Baki
Kommunikationsansvarig, KUAB
E-post: assi.abdel-baki@jm.se