Vi är Kvarnholmen Utveckling

VI DRIVER STADSUTVECKLINGEN PÅ KVARNHOLMEN

Vi har vårt projektkontor i Munspelet på Kvarnholmsvägen 77. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om Kvarnholmen eller har synpunkter på våra arbeten.

Kvarnholmen Utveckling AB, Kuab, driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen och ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. I vårt arbete ingår att tillsammans med Nacka kommun ta fram detaljplaner för ca 3500 nya bostäder samt kommersiella lokaler på Kvarnholmen. Vi ansvarar för miljöarbetet och utvecklar infrastrukturen som behöver vara på plats. Det innebär att vi bygger nya vägar, kajer, parker, trappor och ledningsstråk för bland annat el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Vi planerar även för olika verksamheter runt om på ön och ska hitta lösningar för att få hit den service som behövs i form av närcentrum, vårdcentral, restaurang och kaféer. Allt för att få till en levande stadsdel där du inte ska behöva lämna ön för att utföra dina vardagsärenden.

Vi bygger däremot inga bostäder – det upplåter vi till andra.

Genom att tillvarata ett unikt läge i kombination med en unik historia ska Kvarnholmen utvecklas till en attraktiv och levande stadsdel med stark egen identitet

Vi utvecklar infrastrukturen

Vi har i uppdrag att se till att all infrastruktur som behövs finns på plats.

Vi har även i uppdrag att utveckla infrastrukturen på Kvarnholmen. Det innebär att vi iordningsställer nya vägar, kajer, parker och ledningsstråk för bland annat el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Hittills har vi bland annat byggt en ny kaj på norra sidan, en offentlig utomhushiss, parken Lilla Kvarnholmen och lagt nya ledningar för vatten el, värme och tele.

De närmaste åren kommer vi att fokusera arbetet på platån och södra kajen. Vi bygger nya kajer på södra Kvarnholmen samt den infrastruktur som behöver vara på plats innan bostäder kan börja byggas där.

Vi ansvarar för miljöarbetet

Föroreningar är tyvärr inget ovanligt i Stockholmsområdet och Kvarnholmen är inget undantag.

Stockholm har en lång industrihistoria och enligt Länsstyrelsen finns det idag över 8 500 misstänkt förorenade områden i länet. Det rör sig om platser där man misstänker att föroreningar kan förekomma och som måste utredas innan man till exempel ändrar markens användning. Miljöinventering och efterföljande sanering har därför blivit en naturlig del i de flesta större byggprojekt i Stockholm.

När bostäder byggs på gammal industrimark tas det arv som industrin lämnat efter sig i form av lokal nedsmutsning om hand. Kvarnholmen är med sitt läge och sin långa industrihistoria en sådan plats och stadsutvecklingen här är en förutsättning för att rena området. Ett systematiskt miljöarbete har bedrivs här sedan 2009.

LÄS MER

Kvarnholmens detaljplaner

Målet är att skapa en ny stadsdel med en bra balans mellan bostäder och kontor, utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation.

Tillsammans med Nacka kommun tar vi fram detaljplaner för över 3 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Kvarnholmen består av sex detaljplaner varav fem redan vunnit laga kraft. När en detaljplan vinner laga kraft fördelas byggrätterna mellan Kuabs ägare som i sin tur ser till att bostäder byggs.
En detaljplan krävs alltid när man ska bygga ut eller förändra användningen av ett område. Den beskriver hur området ska utformas, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som ska finnas där.  Inget får byggas eller ändras utan att det är förankrat i en detaljplan som vunnit laga kraft. Det är kommunen som tar fram detaljplanerna i samarbete med fastighetsägaren.

6 detaljplaner täcker in Kvarnholmen

Peka på aktuellt område för mer information.

Detaljplaneprocessen regleras i Plan- och bygglagen och följer en strikt ordning.

Det är en demokratisk och politiskt styrd process där allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra. Både allmänhet, berörda myndigheter och intresseorganisationer får komma in med synpunkter i olika skeden. Du som är berörd av detaljplanen kan komma med synpunkter under samråd och granskning.
Idag består Kvarnholmen av sex geografiskt indelade detaljplaneetapper. Fem av dem har vunnit laga kraft (etapp1-5). Den sjätte, och sista, detaljplanen (etapp 6, Gäddviken och Hästholmssundet) är däremot i ett mycket tidigt skede i detaljplaneprocessen.

Kontakta oss

Du når Kvarnholmen Utveckling på info@kvarnholmen.com.

MIKAEL HULTQVIST

VD

JOHAN GYLLBERG

Affärsområdeschef Exploatering

RIKARD BOMAN

Affärsområdeschef Utveckling

KARL STRENGER

Affärsområdeschef Kommersiellt

Vi love Kvarnholmen