Bygginformation

Information om pågående och kommande arbeten på Kvarnholmen.

Havrekvarnstorget

På Havrekvarnstorget pågår just nu arbeten med att anlägga en trevlig torgyta. Här blir det sittplatser med utsikt mot Djurgården och gradänger kommer att möta upp nivåskillnaden mellan Kvarngränd och Kvarnholmsvägen. Det nya Havrekvarnstorget beräknas vara klart i oktober 2023.

Gatorna omkring torget asfalteras om etappvis under denna period. Under tiden kommer gatorna att hållas öppna, men begränsas i perioder till ett körfält.

Kontaktperson Byggledare Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Ledningsarbeten på Norra kajen

Vi kommer att utföra underhåll av ledningar längs Mjölnarvägen. Peab Anläggning kommer att genomföra arbetet som är planerat att starta vecka 13 och utföras i etapper under våren och sommaren. Den första etappen är precis väster om hissen och arbetet rör sig sedan österut, etapp för etapp. Ytorna kommer vara öppna etappvis innan smågatstenen sätts och ytorna blir klara. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kommer att innebära.

Kontaktperson Byggledare Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Havrekvarnen Stödmur

I november 2022 påbörjades byggnation av en stödmur på Kvarnholmsvägen utanför Havrekvarnen. Arbetet är det första steget med att färdigställa Kvarnholmsvägen och Havrekvarnstorget. Arbetet består av följande aktiviteter:

– Rivning av befintlig stödmur
– Byggnation av en bergförankrad betongmur och nytt vägräcke
– Byggnation av en granittrappa
– Schakt- och fyllnadsarbeten

Delar av Kvarnholmsvägen kommer att stängas av i samband med arbetena vilket kommer att medföra störningar i trafiken. Framkomlighet för person- och kollektivtrafik kommer däremot att säkerställas under byggtiden.
Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till maj 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Kvarnholmsvägen Östra

I takt med att JM’s bostäder längs Kvarnholmsvägen närmast Svindersviksbron färdigställs, ställs även gångbana och ny busshållplats i ordning.
Entreprenaden består av nedanstående aktiviteter:

– Schakt- och fyllningsarbeten
– Gatuuppbyggnad
– Finplanering
– Ledningsarbeten
– Anläggning av träd och planteringsytor
– Färdigställande av busshållplats

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till april 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Södra Kajen etapp 2

Under mars månad har byggnation av Södra Kajens andra etapp på Kvarnholmens södra sida påbörjats. Entreprenaden består av färdigställande av ca 120 m kaj enligt nedan aktiviteter:

– Schakt och fyllning
– Förläggning av pålgrundläggning och dragstag
– Anläggning av erosionsskydd
– Anläggning av kajdäck

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till februari 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se