Bygginformation

Mjölnarvägen kurvan

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) färdigställer sedan en tid tillbaka Mjölnarvägen inom detaljplan 570 för del av Kvarnholmen. Arbetena innebär färdigställande av gata, gång- och cykelbana samt ett erosionsskydd i slänten ned mot vattnet. Det tillkommer även en gång- och cykelförbindelse mellan Kvarnholmsvägen och Mjölnarvägen. Området illustreras i nedanstående bild och illustration.

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07.00 och 19.00 helgfri måndag-fredag. Sprängning kan behöva utföras. En riskanalys för sprängningsarbeten har genomförts och besiktning av närliggande bebyggelse har utförts. I förekommande fall kommer vibrationsmätare att monteras på berörd bebyggelse.

Arbetena kommer att innebära att gångbanan längs strandkanten tillfälligt kommer att ledas om. I samband med arbetena kommer endast ett körfält att hållas öppen med hjälp av trafiksignaler under ca 3 månaders tid.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Tryckbank Svindersviken

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) kommer i slutet av september att anlägga en tryckbank på Svindersvikens botten, i anslutning till kommande kajbyggnation. Entreprenaden består av följande moment Rensning av sjöbotten

 • Anläggning av geotextilduk
 • Utfyllnad av krossmaterial till tryckbank
 • Släntkontroller i form av inklinometermätning
 • Skyddsinhängnad av vattenområdet med dubbla geotextilskärmar
 • Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07.00 och 19.00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till mars 2022.

  Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

  Södra vägen

  Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) kommer under december månad att påbörja byggnationen av Södra vägens andra etapp på Kvarnholmens södra sida. Entreprenaden består av färdigställande av ca 200 m gata, GC-bana och VA/övrig ledningsdragning enligt nedan aktiviteter:

 • Förläggning av vatten- och avloppsledningar ovanpå befintlig kajkonstruktion
 • Uppfyllnad och väguppbyggnad
 • Anläggning av 2m bred gångväg utanför befintlig kajkonstruktion
 • Schakt och förberedelser för belysning, fjärrvärme, elkraft och fiber samt serviser till kommande bostadsbebyggelse
 • Dagvattenledningar, magasin och brunnar
 • Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07.00 och 19.00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågår till april 2022.

  Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

  Kvarnholmstorget

  Under december kommer Kvarnholmstorget att färdigställas och öppnas upp för allmänheten.
  Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

  Sanering av naturmark

  Under december kommer saneringen av naturmarken inom detaljplan 570 att färdigställas.
  Kontaktperson Byggledare KUAB: Torgny Hjorth torgny.hjorth@jm.se