Klartecken för unik miljösanering av berg på Kvarnholmen

Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka godkänt detaljplanen för södra Kvarnholmen och föreslår att kommunfullmäktige gör detsamma. Det innebär att kommunen är överens med Kvarnholmen Utveckling AB (Kuab) om hur den södra delen av Kvarnholmen ska utvecklas och hur saneringen av förorenade områden ska genomföras.

detaljplan4

På södra Kvarnholmen planeras det för cirka 700 bostäder, en småbåtshamn, kaj med promenadstråk, restauranger och uteserveringar. Men precis som i många andra före detta industriområden måste de föroreningar som blivit kvar efter tidigare verksamheter åtgärdas för att skapa en miljö där det är helt säkert att bygga bostäder.

Miljöarbetet på södra Kvarnholmen

Markområdet innanför strandlinjen har redan sanerats i samband med rivningen av de gamla kajerna. Återstår de föroreningar som hittats i berggrunden i den del som kallas för Östra Cisternområdet.

Under några år på 60-talet förvarades tetrakloreten (perkloretylen, PCE) i en av cisternerna. Tetrakloreten är ett lösningsmedel som effektivt löser fett och har därför använts mycket inom industrin. Cisternen har läckt och förorenat marken. Ämnet, som är tyngre än vatten, har därefter trängt djupt ner i berget genom sprickor och håligheter.

Ostracistern1Östra Cisternområdet innan cisternerna revs.

Ostracistern-2Östra Cisternområdet vy mot söder.

Det finns i dagsläget ingen hälsorisk för människor, djur eller miljö eftersom ämnet är flyktigt och späds snabbt ut i fria luften. Men när markanvändningen ändras, som i detta fall för att bygga bostäder, måste berget saneras så att ingen risk finns för att skadliga föroreningar kan spridas in i byggnader.

– Föroreningarna är ett historiskt arv och det är vårt uppdrag att sanera marken när bostäder ska byggas. Det har varit en lång och noggrann process, och nu har vi god insikt i vad som behöver göras och rutiner för att utföra åtgärderna, säger Kuabs vd Nicklas Backfjärd.

Värmebehandling av berg

Nu är det klart att en så kallad termisk behandling av berget ska genomföras. Det är en avancerad metod som används för första gången i Sverige för att sanera PCE-föroreningar i berg, men som tillämpats med stor framgång i andra länder.

I praktiken innebär den att berget hettas upp med värmeelektroder som placeras i ett stort antal djupa borrhål för att förgasa föroreningen. Gaserna sugs upp och fångas därefter upp i ett filter.

– Den tekniska utvecklingen har bidragit till att vi nu har fått effektiva metoder för att få bort föroreningar även i ett så komplext fall som detta. Här har föroreningen letat sig ner till djupa berglager. Med den här termiska metoden kan vi komma åt den, säger Göran Nilsson, miljösamordnare på Kuab.

För att få en riktigt robust och säker lösning har Nacka kommun och Kuab dessutom kommit överens om att komplettera saneringen med tekniska skyddsåtgärder.

Antagandet av detaljplan etapp 4 kan tidigast ske när fullmäktige sammanträder den 15 juni. Efter att det beslutet vunnit laga kraft kan saneringen av Östra Cisternområdet påbörjas.

Mer information om detaljplanen, finns här.

Mer information om miljöarbetet finns på:
Kvarnholmens webb
Nacka kommuns webb

Har du frågor kring miljöarbetet på Kvarnholmen kan du kontakta:
Göran Nilsson,
Miljöansvarig, Kuab
E-post: goran.nilsson@faveo.se
Tel: 070-104 31 34

Assi Abdel-Baki
Kommunikationsansvarig, Kuab
E-post: assi.abdel-baki@jm.se
Tel: 0732 53 31 31