Frågor & svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om Kvarnholmen. Klicka på de frågor du vill ha svar på.

Stadsutveckling

Hittills finns det fastlagda detaljplaner för  drygt 2 000 nya bostäder förutom de 112 befintliga hyresrätterna som byggdes på 30-talet. I den sjätte detaljplanen (Gäddviken och Hästholmssundet) som fortfarande är i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen rör det sig om ytterligare 900 – 1600 bostäder. Totalt kan det därför bli cirka 3 700 bostäder.

JM:s projekt Sillkajens platå, nära Svindersviksbron, och Peab:s projekt Kvarnholmsterassen har båda planerad byggstart för de första delarna under hösten 2020.

Innan bostadsprojekten kan dra igång ska kajer, vägar och annan infrastruktur vara på plats. Under 2018-2019 pågår bygget av kajen. Som det ser ut nu kan bostadsbyggandet komma igång om ett par år.

Vi bygger ut och färdigställer Kvarnholmen i etapper. Den sista etappen ligger i Gäddviken och Hästholmssundet (detaljplan 6). Vi räknar med att Kvarnholmen ska vara färdigställt i sin helhet kring 2030, beroende på detaljplaneprocessen och bostadsmarknaden. Då ska det finnas ca 3 700 bostäder på Kvarnholmen och angränsande Gäddviken.

Det är respektive byggherre som informerar om sina projekt. Just nu är det två bostadsföretag aktiva på Kvarnholmen. Peab och JM. När projekten väl säljstartat listas de på vår webbplats www.kvarnholmen.com. För att få information i ett tidigare skede hänvisar vi till respektive byggherre.

Vi är flera olika byggherrar på Kvarnholmen var och en ansvarar för sitt arbete. Kvarnholmen Utveckling arbetar främst med infrastrukturarbeten som vägar, kajer, ledningsarbeten och sanering. En förteckning över alla arbeten inklusive kontaktperson finns under bygginformation.

Varje byggherre ansvarar för sina arbeten men samtliga projekt följer naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplatser. I princip ska det inte bullra från byggarbetsplatserna före 07 och efter 19. Undantag kan förekomma men ska aviseras i god tid.
Det är viktigt att du hör av dig till respektive byggherre när du upplever att något inte fungerar som det ska. En förteckning över alla byggprojekt inklusive kontaktpersoner finns under bygginformation.

Kommunikationer

Frågan om turtäthet är ett beslut för landstinget och SL. Vi arbetar för att SL ska öka turtätheten för bussar och pendelbåtar i takt med att Kvarnholmens befolkning ökar.
Sedan den nya Svindersviksbron öppnade i juni 2016 är buss 402 en genomgående busslinje Slussen–Nacka Forum med hållplatser på Kvarnholmen. Det tar nu ca 3 minuter från Kvarnholmen till Nacka Forum.
I december 2017 fick Kvarnholmen nattbuss, när linje 96 från Slussen förlängdes till Kvarnholmen och Jarlaberg.
Från 2020 ökade turtätheten på pendelbåten linje 80 i rusningstid mellan Kvarnholmen och Nybroviken, och hösten 2020 tillkom en ny pendelbåt, linje 83.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att utnyttja tunnelns utrymningsvägar som trottoar.

En promenadslinga runt hela holmen kommer att anläggas när vägar och kajer är färdigbyggda på södra Kvarnholmen. Idag finns möjlighet att promenera längs Norra kajen, genom Kvarnholmsparken vid östra udden, genom naturområdet upp till Kvarnholmsvägen och vidare över Svindersviksbron..

Service

Kvarnholmens centrum har öppnat successivt sedan maj Coop öppnade livsmedelsbutik i bottenplanet i maj 2018. Idag finns bageri, pizzabistro, kemtvätt, vårdcentral, apotek och tandläkare på plats. Fler verksamheter väntas komma under 2020.

Det är viktigt att vi hittar rätt aktör för restaurangen, något vi jobbar aktivt med. Byggstart planeras så snart rätt aktör finns.

Ebba Braheskolan öppnade hösten 2017 i provisoriska lokaler i Makaronifabriken. Hösten 2021 ska den nya skolbyggnaden och idrottshallen vara klara, med plats för drygt 700 elever i hela grundskolan.

Förskolan Alexanderskolan finns i den gamla konsumbutiken på Tre Kronors väg. För mer information: www.alexanderskolan.se. Ebba Braheskolan öppnade förskola hösten 2019, information: ebbabraheskolan.se. Fler förskolor öppnar allt eftersom Kvarnholmen byggs ut.

Övriga frågor

Det är parkeringsförbud på hela Kvarnholmen förutom där det är skyltat att parkering är tillåtet. Det är olika parkeringsvillkor runt om på ön, kontrollera villkoren på skylten som gäller just där du ska parkera. Besöksparkering mot avgift finns i Spisbrödsgaraget, med infart från Kvarnholmsvägen. Besöksparkeringar med tidsbegränsning finns på Norra kajen vid Mjölnarvägen och på Tre Kronors väg, P-skiva krävs där. Ett mindre antal platser med gratis parkering i max 24 timmar finns vid Gula hangaren intill Finnbergstunneln. All boendeparkering på Kvarnholmen är tänkt att ske i garage.

Den planerade marinan på södra Kvarnholmen ingår i detaljplan 4. Här ska anslutande kajer, vägar och bostäder färdigställas innan marinan kan tas i drift. I väntan på det, har vi utökat antalet båtplatser i småbåtshamnen hamnen på nordvästra udden. Ca 40 platser är vikta åt Kvarnholmsbor. Platserna administreras av Hästholmens Båtsällskap och du ska vända dig till dem med en intresseanmälan: www.hbs-nacka.se

Hundar måste alltid vara kopplade på Kvarnholmen både för andras trivsel och av säkerhetsskäl både för hund, människa och djurlivet. Det finns idag inga planer för en hundrastgård på Kvarnholmen. Ytterst är det en fråga för Nacka kommun, som kommer att ta över alla offentliga platser på Kvarnholmen.

Utomhusbassängen är planerad som en möjlighet men det är upp till en extern aktör att bygga och driva den. I dagsläget finns ingen sådan aktuell.

Du kan läsa eller beställa boken här

Du kan felanmäla direkt till JM som ansvarar för underhållet på Kvarnholmen. Det gör du här.

Parkeringsregler på Kvarnholmen

Det råder allmänt parkeringsförbud på Kvarnholmen där det inte uttryckligen är skyltat att parkering är tillåtet.

Kvarnholmen Utveckling AB äger all mark på Kvarnholmen och följer reglerna i trafikförordningen som gäller i hela Sverige. Vi använder Transportstyrelsens skyltar och vägmärken samt deras regler. Parkeringsreglerna är till för säkerheten och framkomligheten på Kvarnholmen men även för att säkerställa att Kvarnholmen inte blir en dumpningsplats för övergivna bilar.

Parkering max 24 timmar

Där det är skyltat med P för parkering är det tillåtet att parkera i maximalt 24 timmar om inte tilläggsskyltar begränsar parkeringen ytterligare i tid. Idag finns ett begränsat antal p-platser med 24-timmarsparkering utanför Gula ladan vid Finnbergstunneln.

Boendeparkering

All boendeparkering på Kvarnholmen är tänkt att ske i garage, och samtliga brf:er har tillgång till p-platser i garage, som kan hyras av boende.

Besöksparkering

I Spisbrödsgaraget, med infart från Kvarnholmsvägen, finns besöksparkering mot avgift. Vid Mjölnarvägen, på Norra kajen finns ett antal besöksparkeringar med tidsbegränsning, liksom på Tre Kronors väg. På dessa krävs p-skiva.

Tillståndsparkering

På platån finns ett antal p-platser där tillstånd krävs. Dessa p-platser är till för att underlätta för byggverksamheten, och tillstånd delas endast ut till byggherrar, underentreprenörer och andra verksamma inom byggprojekten.

Under byggtiden är parkering på Kvarnholmens gator avgiftsfri till skillnad från övriga Västra Sicklaön där Nacka kommun tar ut en avgift.

Vi försöker att ordna parkeringsplatser i den mån det finns utrymme under byggtiden. När Nacka kommun tar över gatorna på Kvarnholmen kommer all parkering utom besöksparkering att ske i garage och Nacka kommuns lokala föreskrifter för parkering kommer att gälla även här.