Renoveringsarbeten vid Norra kajen på Kvarnholmen

Kvarnholmens norra kaj byggdes under 2010-2011. Kvarnholmen Utveckling AB, Kuab, svarade för projektering och upphandling, som tyvärr har visat sig inte leva upp till alla krav i exploateringsavtalet. Det gäller främst kravet på att man ska kunna garantera konstruktionens hållbarhet under mycket lång tid framåt.

Det har varit en lång process att komma fram till rätt åtgärder för att bristerna ska kunna korrigeras. Nu kommer Kuab att genomföra de förstärkningar som krävs för att hållbarhet ska kunna garanteras under så lång tid som avtalats. Bland annat ska pålarna som bär upp kajen kompletteras med fler, och pålar i vattnet förses med nytt korrosionsskydd.

Vi planerar arbetet så att det inte ska behöva störa boende på Kvarnholmen mer än absolut nödvändigt. Bland annat kommer vi att dela upp arbetet på kajen i mindre etapper, så att så små områden som möjligt ska vara avspärrade samtidigt.

Arbetena med att förstärka kajen börjar nu under hösten, och de första åtgärderna kommer att göras från vattnet. Så snart tidplanen för renoveringen är klar kommer vi att gå ut med detaljerad information till boende på Kvarnholmen om hur arbetet ska gå till och hur området vid Norra kajen påverkas.