Upphandling av Kvarnholmsförbindelsen klar

Upphandling av Kvarnholmsförbindelsen klar.

Nacka kommun har slutfört upphandlingen av Kvarnholmsförbindelsen. Det bli det välrenommerade tyska företaget Bilfinger Berger som får uppdraget att utföra arbetet.

Kvarnholmsförbindelsen är en ny vägförbindelse som ska knyta ihop Kvarnholmen med centrala Nacka på ett naturligt vis, via bro över Svindersviken och tunnel genom Ryssbergen.

Det vinnande anbudet har en rad fördelar gentemot de konkurrerande anbuden:

  • Lägre pris; vinnande anbud är cirka 9,5 mkr billigare än det näst lägsta anbudet.
  • Bättre miljöhänsynstagande; vinnande anbud har minskat behovet av schakt inom det känsliga naturområdet Ryssbergen, dels genom att förkorta den delen i tunneln som skulle bestå av betong och dels genom att brons utformning eliminerar ett stödläge med medföljande schakt i bergslänten intill strandlinjen.
  • Genom en elegant bågbro har Bilfinger lyckats placera den södra brostödet i ett bergparti med bättre förhållanden. Detta innebär en minskad risk och minskat pris. Trots det bibehålls samma sträckning och snarlik gestaltning av själva bron.
  • Väl sammansatt organisation med hög kompetens och erfarenhet.
  • Vackert utformad bro.

– Entreprenaden upphandlades med konkurrenspräglad dialog, vilket visade sig vara lyckosamt då det bedöms ha medfört en besparing på minst 50 mkr, berättar Yussuf Hassen, projektchef på Nacka kommun.

Utöver de kriterier som tillmättes betydelse under upphandlingen kan Nacka kommun också konstatera att det vinnande anbudet kommer att medföra ett minskat risktagande för kommunen än vad som vore fallet med det ursprungliga förslaget, främst eftersom man genom det nya broförslaget undviker grundläggning av ett stöd i ett berg som hade dålig hållfasthet.

Andbudssumman för det vinnande förslaget var 253 504 424 SEK.

Ny form av upphandling
Upphandlingsformen ”konkurrenspräglad dialog” är ny. Nacka är först i Sverige med att använda den för att handla upp infrastrukturprojekt.

Om anbudsgivaren
Den vinnande anbudsgivare, Bilfinger Berger, är ett mycket stort och välrenommerat tyskt entreprenadföretag som har etablerat sig på den svenska marknaden genom att vinna och genomföra entreprenader inom flera stora anläggningsprojekt som genomförts i Sverige de senaste åren, t.ex. Citybanan, Norra Länken, Citytunneln i Malmö, Svinesundsbron etc.

Om Kvarnholmsförbindelsen
Med sitt attraktiva och citynära läge är Kvarnholmen och centrala Nacka de områden i Nacka som förväntas få den kraftigaste stadsbyggnadsutvecklingen det närmaste decenniet. För att knyta samman områdena planeras en ny förbindelse för bil, buss, cykel och fotgängare, via en bro över Svindersviken.

www.nacka.se/kvarnholmsforbindelsen