Bygginformation: Byggdamm och sprängningarna på Kvarnholmsplatån

Under augusti har vi fått in klagomål på byggdamm och på sprängningarna på platån där varningssignalerna inte hörs ordentligt ner till Kvarnholmsvägen/Kvarngränd och Makaronigränd. Vi vidtar nu åtgärder för att minska spridningen av damm och se till att varningssignalerna hörs hos alla berörda.

I och med det torra vädret i augusti har lastbilarna som transporterar bort berg från platån rört upp damm under transporterna. Från och med denna vecka kommer vi därför att sopa och vattna Kvarnholmsvägen och Tre kronors väg från Bageriet ner till anslutningen med Mjölnarvägen. Detta kommer att ske en gång i veckan.

Sirenerna som avger varningssignaler före och efter sprängningar på platån har riktats om så att de även kan höras ordentligt ner till Kvarnholmsvägen, Makaronigränd och Kvarngränd.

platan_aug15

Vi spränger inom det rödmarkerade området för att förbereda för framtida  botads- och gatubyggnation. De gråmarkerade områdena är inom 50 respektive 100 meter från arbetsområdet. Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler ( – – – – – – ), efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______).

INFORMATION OM VÅRA ARBETEN

Vad gör vi på platån?
Vi spränger bort berg för att förbereda för kommande bostadsbyggnation och gator i detaljplan 5. Under en period, innan husen byggs, kommer ytan att grusas och användas till byggetablering.

Arbetsmoment
Arbetet består av att schakta bort jord för att frilägga berg, borra, spränga, lasta, köra ner berget det till stenkrossen på södra Kvarnholmen. Stora stenskut körs numera bort från ön eftersom arbetet med att knacka dem tidigare orsakat för mycket störning.

Vem utför arbetet?
Entreprenören Berg och Väg Maskin AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (kuab).

Vibrationer 
Tio vibrationsmätare har placerats ut vid de fastigheter som berörs av sprängningarna. Vi använder mätarna för att anpassa salvorna och säkerställa att våra arbeten håller sig under tillåtna värden.

Besiktning av fastigheter
Förbesiktning av berörda fastigheter har gjorts och en efterbesiktning genomförs när arbetet är klart.

Arbetstider
För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00.
Undantag kan förekomma men aviseras innan via anslag eller här på vår hemsida.

Arbetet avslutas i vinter
Vi räknar med att vara klara med bergarbetet i vinter med reservation för att sprängningarna anpassas efter bergkvalitet, buller och vibrationer.

Vad innebär allt detta för dig som bor nära?
Vi arbetar aktivt med att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor i närheten kan uppleva störningar i form av buller, vibrationer och ökade transporter.

Hör av dig till oss!
Om du har synpunkter på våra arbeten eller upplever att något inte fungerar som det ska, höra av dig till:

Peter Ekholm
Projektledare, Kuab
Telefon: 08–782 14 96
E-post: peter.ekholm@jm.se

Pär Lindkvist
Platschef, Berg och Väg maskin AB
Telefon: 0733–37 27 09
E-post: par.lindkvist@berg-vag.se